Event & Winners 2020

Event- vivo V19 QUIZ

Congratulations on your great win!


Name Email / Phone No. Prize
Elan ela*******r90@gmail.com Rs.1000 E-Store voucher
Karunakar 944****835 Rs.1000 E-Store voucher
Sathish sat**************989@gmail.com Rs.1000 E-Store voucher

Event & Winners 2019

Event-Little V’s Adventure

Congratulations on your great win!

For More Details - Game Rules

Date Email / Phone No. Prizes
20th Feb yas********810@gmail.com 66
21th Feb 885****590 76
22th Feb 917****101 90
23th Feb azi***983@yahoo.com 94
24th Feb 779****018 89
25th Feb 701****995 99
26th Feb pre***********sal@gmail.com 122
27th Feb 96******41 169

Winners for Bluetooth Earphones:-

Email / Phone No. Best Score (KM)
 1. 844****718
 2. 729****580
 3. 971****378
 4. 995****820
 5. pr.****p19@gmail.com
 6. pan**********o20@yahoo.com
 7. 749****522
 8. 870****794
 9. 757****664
 10. 837****437
 11. 880****467
 12. 786****001
 13. yog******kil@gmail.com
 14. sam*****nsk@gmail.com
 15. nih***fa@gmail.com
 16. 939****068
 17. ven*************idu@gmail.com
 18. cus*****hi1@gmail.com
 19. 905****506
 20. 995****610
 1. 65

 2. 65

 3. 65

 4. 64

 5. 63

 6. 62

 7. 62

 8. 62

 9. 61

 10. 56

 11. 55

 12. 52

 13. 52

 14. 52

 15. 51

 16. 50

 17. 49

 18. 48

 19. 47

 20. 47

Email / Phone No. Best Score (KM)
 1. 999****917
 2. jug******lee@gmail.com
 3. 999****407
 4. 810****712
 5. 9712****111
 6. 958****910
 7. 844****279
 8. 992****171
 9. 965****001
 10. 981****807
 11. shu*******888@gmail.com
 12. 951****111
 13. 936****085
 14. 977****421
 15. 891****158
 16. mk****ta@gmail.com
 17. sha********711@gmail.com
 18. Pa**aj
 19. 911****257
 20. k37***490@gmail.com
 1. 72

 2. 71

 3. 71

 4. 68

 5. 67

 6. 66

 7. 64

 8. 64

 9. 63

 10. 61

 11. 61

 12. 60

 13. 58

 14. 58

 15. 58

 16. 58

 17. 58

 18. 56

 19. 56

 20. 56

Email / Phone No. Best Score
 1. 877****942
 2. 939****67
 3. pub*********cal@gmail.com
 4. Ume***97@gmail.com
 5. abh*****284@gmail.com
 6. Tho********kzz@gmail.com
 7. 977****829
 8. 977****448
 9. 951****111
 10. 954****647
 11. ppr******001@gmail.com
 12. 999****636
 13. 735****987
 14. 701****702
 15. 849****322
 16. Hic******oja@gmail.com
 17. 989****401
 18. 961****318
 19. 799****755
 20. mig***********567@gmail.com
 1. 80

 2. 79

 3. 74

 4. 73

 5. 70

 6. 69

 7. 69

 8. 69

 9. 68

 10. 67

 11. 67

 12. 66

 13. 65

 14. 65

 15. 69

 16. 64

 17. 64

 18. 64

 19. 63

 20. 63

Email / Phone No. Best Score (KM)
 1. ank*********mar@gmail.com
 2. 965****177
 3. 917****888
 4. yas*********ati@gmail.com
 5. 995****870
 6. you********645@gmail.com
 7. 985****328
 8. 883****261
 9. 915****825
 10. 905****512
 11. 959****565
 12. aja*******nbb@gmail.com
 13. 877****88
 14. gor************ati@gmail.com
 15. 709****553
 16. ami*******mar@gmail.com
 17. azi****104@gmail.com
 18. gk***301@gmail.com
 19. paa********l05@gmail.com
 20. 725****363
 1. 91

 2. 83

 3. 80

 4. 79

 5. 78

 6. 77

 7. 77

 8. 76

 9. 75

 10. 75

 11. 75

 12. 74

 13. 74

 14. 73

 15. 72

 16. 72

 17. 71

 18. 71

 19. 70

 20. 69

Email / Phone No. Best Score
 1. 913****128
 2. 947****723
 3. 840****738
 4. 971****643
 5. jin*******th7@gmail.com
 6. 966****508
 7. 855****320
 8. 18p*************a18@gmail.com
 9. 904****493
 10. 965****027
 11. 790****665
 12. kum*********oct@gmail.com
 13. 832****515
 14. 905****046
 15. 702****933
 16. sur**********han@gmail.com
 17. aze***********230@gmail.com
 18. 952****664
 19. 963****166
 20. 839****164
 1. 83

 2. 83

 3. 82

 4. 81

 5. 79

 6. 78

 7. 78

 8. 76

 9. 76

 10. 75

 11. 75

 12. 74

 13. 72

 14. 72

 15. 72

 16. 72

 17. 72

 18. 71

 19. 71

 20. 71

Email / Phone No. Best Score
 1. ban******ika@gmail.com
 2. 987****943
 3. 908****979
 4. 750****756
 5. 877****398
 6. 911****065
 7. 965****177
 8. 883****394
 9. lal********777@gmail.com
 10. gk****01@gmail.com
 11. 985****480
 12. dau**********army@gmail.com
 13. 892****075
 14. yas*******r45@gmail.com
 15. paa*******l05@gmail.com
 16. 750****588
 17. san******************668@gmail.com
 18. jm***ur@gmail.com
 19. dau**************r39@gmail.com
 20. gur*********686@gmail.com
 1. 99

 2. 93

 3. 93

 4. 92

 5. 91

 6. 89

 7. 88

 8. 87

 9. 86

 10. 86

 11. 84

 12. 84

 13. 84

 14. 83

 15. 83

 16. 82

 17. 82

 18. 82

 19. 81

 20. 80

Email / Phone No. Best Score
 1. min***********gnr@gmail.com
 2. 902****543
 3. 733****432
 4. bad************230@yahoo.com
 5. 776****137
 6. ama********010@gmail.com
 7. Deb****n67@gmail.com
 8. 935****125
 9. 980****111
 10. 815****844
 11. 915****877
 12. 891****662
 13. rav***thf@gmail.com
 14. Sai****r19@gmail.com
 15. 961****384
 16. 877****295
 17. 811****236
 18. ani****961@gmail.com
 19. 861****754
 20. Dev*********786@gmail.com
 1. 119

 2. 118

 3. 114

 4. 113

 5. 113

 6. 99

 7. 98

 8. 97

 9. 95

 10. 95

 11. 93

 12. 91

 13. 91

 14. 90

 15. 90

 16. 89


 17. 87

 18. 86

 19. 86

 20. 86

Email / Phone No. Best Score
 1. ma*******in@gmail.com
 2. po*********al@gmail.com
 3. vv*******00@gmail.com
 4. su***********hu@gmail.com
 5. hi********bi@gmail.com
 6. 96******08
 7. 99******31
 8. na**************ta@gmail.com
 9. ho**************96@gmail.com
 10. su***********am@gmail.com
 11. 86******95
 12. so*********ra@gmail.com
 13. 98******98
 14. ka*************aj@gmail.com
 15. Vi*****la@gmail.com
 16. 89******78
 17. go*****87@gmail.com
 18. 84******32
 19. 97******08
 20. vv**261@gmail.com
 1. 158

 2. 129

 3. 128

 4. 126

 5. 123

 6. 116

 7. 115

 8. 114

 9. 112

 10. 112

 11. 109

 12. 108

 13. 106

 14. 105

 15. 104

 16. 103

 17. 98

 18. 95

 19. 93

 20. 93

Email / Phone No. Best Score
 1. anj*********gnr@gmail.com
 2. rashmi.ank***011@gmail.com
 3. ro.bi***4u@gmail.com
 4. sun******erg@gmail.com
 5. 999****522
 6. 995****635
 7. sma*******110@yahoo.com
 8. ca.sam****oel@gmail.com
 9. 971****959
 10. puj***********har@gmail.com
 11. 971****944
 12. Kes****290@gmail.com
 13. puj*****ert@gmail.com
 14. dee*************rsa@gmail.com
 15. 991****715
 16. ash*********090@gmail.com
 17. ruc*****rsa@gmail.com
 18. 767****012
 19. 709****460
 20. 989****209
 1. 198

 2. 197

 3. 193

 4. 191

 5. 190

 6. 173

 7. 171

 8. 165

 9. 162

 10. 152

 11. 138

 12. 137

 13. 136

 14. 133

 15. 129

 16. 123

 17. 123

 18. 118

 19. 116

 20. 114

Event- vivo Howzat Offers

Congratulations on your great win!

For More Details - Game Rules

Date Name Phone No.
23rd March Maran M 866****144
Sumit 860****499
Raja murad ansari 700****470
24th March Pawn 892****985
Rohan jadhav 816****569
Amit kumar 748****876
25th March asodiya nikhil 997****570
Yuganah chauhan 935****608
Sonali mittal 914****964
26th March Umakandhan 701****849
Sawood Alam B S 984****059
Abhishek Tamang 897****873
27th March rahul shaw 882****293
Amanat Ali 959****861
Danish 989****076
28th March Shaik hassan 880****247
Prince Raheja 999****693
Philimon debbarma 878****811
29th March Shravan 957****859
saklen 852****170
Saidul islam 936****640

Event- Like & Win

Congratulations on your great win!

For More Details - Game Rules

S.No. Phone Number / Email Prizes
1 80******93 Z1Pro (4+64) - Sonic Blue
2 90******92 Z1Pro (4+64) - Sonic Blue
3 96******37 Z1Pro (4+64) - Sonic Blue
4 81******01 vivo XE710
5 97******89 vivo XE710
6 82******17 vivo XE710
7 Ar***********01@gmail.com vivo XE710
8 80******94 vivo XE710
9 ji*********an@gmail.com vivo XE710
10 97******34 vivo XE710
11 70******80 vivo XE710
12 86******40 vivo XE710
13 70******86 vivo XE710
14 98******03 vivo XE710
15 98******19 vivo XE710
16 su*********ep@gmail.com vivo XE710
17 89******92 vivo XE710
18 90******73 vivo XE710
19 99******98 vivo XE710
20 98******85 vivo XE710
21 he******67@gmail.com vivo XE710
22 ss******gh@gmail.com vivo XE710
23 70******15 vivo XE710

Event- Like & Win

Congratulations on your great win!

For More Details - Game Rules

S.No. Winner Name Prizes
1 Parmatmananb Singh vivo Z1x
2 Kashish vivo Z1x
3 Barkha Anjariye vivo Z1x
4 Balendra vivo XE710
5 Yash Vijay Zavery vivo XE710
6 BALRAM vivo XE710
7 Priyeranjan vivo XE710
8 Darshana Patel vivo XE710
9 V. Arul vivo XE710
10 Naval Sharma vivo XE710
11 Aurangzeb vivo XE710
12 Aswanth kumar vivo XE710
13 Kamal Tant vivo XE710
14 Vishal Rathod vivo XE710
15 Navjeet Saini vivo XE710
16 Debasish Das vivo XE710

Event- Diwali Jackpot

Congratulations on your great win!

For More Details - Game Rules

Name / Phone No. Prizes
 1. Mr.Davinder
 2. Mr.Ratan
 3. Mr.Piyush
 4. Mr.BS Taneja
 5. Ms.Manisha
 6. Mr.Kapil
 7. Mr.Suresh
 8. Mr.Sameer Bohra
 9. Mr.Titu
 10. Mr.Saurav
 11. Mr.Rasiketh
 12. 786****001
 13. Mr.Shivam
 14. Mr.Kashish
 15. Mr.Pankaj Kumar
 16. Mr.Venkatesh
 17. Ms.Yogita
 18. 98*28*35*1
 19. Mr.Harsha
 20. Mr.Sundar
 21. Ms.Shruti mittal
 22. Mr.Mandhan shah
 1. vivo Z1x

 2. vivo XE710

 3. vivo XE710

 4. vivo XE710

 5. vivo XE710

 6. vivo XE710

 7. vivo XE710

 8. vivo XE710

 9. vivo XE710

 10. vivo XE710

 11. vivo XE710

 12. vivo XE710

 13. vivo XE710

 14. vivo XE710

 15. vivo XE710

 16. vivo XE710

 17. vivo XE710

 18. vivo XE710

 19. vivo XE710

 20. vivo XE710

 21. vivo XE710

Name / Phone No. Prizes
 1. Mr. Gunasekar M
 2. Mr. Gunam
 3. Mr. Venkateswara
 4. Mr. Nagaraj
 5. 98****8392
 6. Mr. chindarkar
 7. 96****1656
 8. Mr. Prash
 9. 73****7062
 10. 80****7970
 11. 97****2833
 12. 87****1830
 13. Mr. Karan
 14. vsa**@gmail.com
 15. 76****4207
 16. 81****2669
 17. Mr. Angam
 18. 98****4103
 19. Mr. Mani
 20. 94****4546
 21. Ms. Prashalini
 1. vivo Z1x

 2. vivo XE710

 3. vivo XE710

 4. vivo XE710

 5. vivo XE710

 6. vivo XE710

 7. vivo XE710

 8. vivo XE710

 9. vivo XE710

 10. vivo XE710

 11. vivo XE710

 12. vivo XE710

 13. vivo XE710

 14. vivo XE710

 15. vivo XE710

 16. vivo XE710

 17. vivo XE710

 18. vivo XE710

 19. vivo XE710

 20. vivo XE710

 21. vivo XE710

Name / Phone No. Prizes
 1. ver**sh9@gmail.com
 2. 837****932
 3. 782****384
 4. Aishu
 5. 798****634
 6. 910****004
 7. Bhukya
 8. sur**nda.g@gmail.com
 9. 725****793
 10. kam**ppp@gmail.com
 11. Jujar
 12. tak**viv@gmail.com
 13. 934****341
 14. 801****453
 15. mur**ria@gmail.com
 16. 965****862
 17. 766****471
 18. mit***210@gmail.com
 19. mano**050@gmail.com
 20. 910****479
 21. 726****859
 1. vivo Z1x

 2. vivo XE710

 3. vivo XE710

 4. vivo XE710

 5. vivo XE710

 6. vivo XE710

 7. vivo XE710

 8. vivo XE710

 9. vivo XE710

 10. vivo XE710

 11. vivo XE710

 12. vivo XE710

 13. vivo XE710

 14. vivo XE710

 15. vivo XE710

 16. vivo XE710

 17. vivo XE710

 18. vivo XE710

 19. vivo XE710

 20. vivo XE710

 21. vivo XE710

Name / Phone No. Prize
 1. Atu***593@gmail.com
 2. 728****935
 3. kum***988@gmail.com
 4. lak**lam@gmail.com
 5. 865****123
 6. arc***tte@gmail.com
 7. 958****625
 8. jak***569@gmail.com
 9. 865****011
 10. ba**u5@outlook.com
 11. 807****234
 12. 994****782
 13. ajay***hna00@gmail.com
 14. 995****404
 15. sj**n82@outlook.com
 16. kaviva100@gmail.com
 17. ubpubgpro@gmail.com
 18. nan**321@gmail.com
 19. 854****984
 20. dk6**209@gmail.com
 21. mk6**249@gmail.com
 1. vivo Z1x

 2. vivo XE710

 3. vivo XE710

 4. vivo XE710

 5. vivo XE710

 6. vivo XE710

 7. vivo XE710

 8. vivo XE710

 9. vivo XE710

 10. vivo XE710

 11. vivo XE710

 12. vivo XE710

 13. vivo XE710

 14. vivo XE710

 15. vivo XE710

 16. vivo XE710

 17. vivo XE710

 18. vivo XE710

 19. vivo XE710

 20. vivo XE710

 21. vivo XE710

Name / Phone No. Prize
 1. nan**le@gmail.com
 2. 963****175
 3. priy**e02@gmail.com
 4. mk**35@gmail.com
 5. man**l57@gmail.com
 6. 817****048
 7. 707****567
 8. 997****268
 9. 909****465
 10. bu**363@outlook.com
 11. 833****011
 12. Bh**ya
 13. shar***e98@gmail.com
 14. 730****380
 15. po**i75@outlook.com
 16. 725****536
 17. 735****550
 18. 997****600
 19. 891****284
 20. R*m
 21. mitt***dco@gmail.com
 1. vivo Z1x

 2. vivo XE710

 3. vivo XE710

 4. vivo XE710

 5. vivo XE710

 6. vivo XE710

 7. vivo XE710

 8. vivo XE710

 9. vivo XE710

 10. vivo XE710

 11. vivo XE710

 12. vivo XE710

 13. vivo XE710

 14. vivo XE710

 15. vivo XE710

 16. vivo XE710

 17. vivo XE710

 18. vivo XE710

 19. vivo XE710

 20. vivo XE710

 21. vivo XE710

Name / Phone No. Prize
 1. kaal****@gmail.com
 2. piyu****@outlook.com
 3. 70****8289
 4. pala****r108@gmail.com
 5. 73****3256
 6. karu****an@gmail.com
 7. sachi****3069@gmail.com
 8. rasik****23@gmail.com
 9. maa****ay@gmail.com
 10. 78****7297
 11. 81****5730
 12. kuma****348@gmail.com
 13. 97****4678
 14. 98****3528
 15. 78****1673
 16. 80****3343
 17. chau****90@gmail.com
 18. d****9795@gmail.com
 19. 91****9456
 20. 70****3809
 21. maru****000@gmail.com
 1. vivo Z1x

 2. vivo XE710

 3. vivo XE710

 4. vivo XE710

 5. vivo XE710

 6. vivo XE710

 7. vivo XE710

 8. vivo XE710

 9. vivo XE710

 10. vivo XE710

 11. vivo XE710

 12. vivo XE710

 13. vivo XE710

 14. vivo XE710

 15. vivo XE710

 16. vivo XE710

 17. vivo XE710

 18. vivo XE710

 19. vivo XE710

 20. vivo XE710

 21. vivo XE710

Name / Phone No. Prize
 1. 95****9155
 2. prem****@yahoo.com
 3. kuru****@gmail.com
 4. kranthivard***@gmail.com
 5. 70****9940
 6. velli***@gmail.com
 7. 80****3037
 8. 72****1745
 9. 82****8888
 10. ser***@gmail.com
 11. sriaa***n@gmail.com
 12. nain***9@gmail.com
 13. ponkalig***m@gmail.com
 14. sera***a@gmail.com
 15. Rku***ov@gmail.com
 16. 90****8380
 17. kuma****5@gmail.com
 18. amb***95@gmail.com
 19. pah***m@gmail.com
 20. fin***23@gmail.com
 21. 797****96
 1. vivo Z1x

 2. vivo XE710

 3. vivo XE710

 4. vivo XE710

 5. vivo XE710

 6. vivo XE710

 7. vivo XE710

 8. vivo XE710

 9. vivo XE710

 10. vivo XE710

 11. vivo XE710

 12. vivo XE710

 13. vivo XE710

 14. vivo XE710

 15. vivo XE710

 16. vivo XE710

 17. vivo XE710

 18. vivo XE710

 19. vivo XE710

 20. vivo XE710

 21. vivo XE710

Name / Phone No. Prize
 1. 96****8685
 2. 95****3627
 3. 70****6481
 4. 70****2380
 5. 93****0767
 6. 85****3416
 7. 89****1281
 8. maa***na30@gmail.com
 9. 95****0599
 10. 99****4312
 11. 85****3040
 12. 79****2438
 13. 88****7826
 14. 96****4445
 15. 99****2396
 16. 97****3078
 17. 73****1349
 18. 70****0931
 19. vksing***@gmail.com
 20. 86****2729
 21. 76****1278
 1. vivo Z1x

 2. vivo XE710

 3. vivo XE710

 4. vivo XE710

 5. vivo XE710

 6. vivo XE710

 7. vivo XE710

 8. vivo XE710

 9. vivo XE710

 10. vivo XE710

 11. vivo XE710

 12. vivo XE710

 13. vivo XE710

 14. vivo XE710

 15. vivo XE710

 16. vivo XE710

 17. vivo XE710

 18. vivo XE710

 19. vivo XE710

 20. vivo XE710

 21. vivo XE710

Event- Make a Wish

Congratulations on your great win!


Name Phone No. Prize
Piyush 971****721 V17Pro
Ankit Sharma 931****754 V17
William thomas 992****347 Z1x

Event & Winners 2018

Vivo V9Pro Quiz Contest (26th Sep - 9th Oct, 2018)

Prize Name: Vivo V9Pro (6GB, Black)


1. Md. Obaid Karim - 91xxxxxx68
  2. Pramod - 97xxxxxx27 
Festive Season Sale (15th - 18th Oct, 2018)

Prize Name: Vivo Gift Bundle worth Rs.3,900


1. Kashif Khan - 75xxxxxx55
  2. Makhan Chouhan - 97xxxxxx72
  3. Ritik - 99xxxxxx01
  4. Dipesh Kapoor - 89xxxxxx00
  5. Ashutosh Yadav - 89xxxxxx15
  6. Shubhada Chandrakant Pawar - 98xxxxxx63
  7. Shaukat Iqbal - 76xxxxxx11
  8. Ajay Srivastava - 89xxxxxx79
  9. Md Firoz - 92xxxxxx45
  10. Manoj Kumar Narula - 94xxxxxx65 
Grand Diwali Sale (2nd - 5th Nov, 2018)

Prize Name: Vivo Gift Bundle worth Rs.3,900


1. Viraj Singh Rathod - 84xxxxxx66
  2. Neemu Kirtikumar Mepani - 98xxxxxx32
  3. Gaurang A. Patel - 81xxxxxx73
  4. Ajith Kumar R. - 95xxxxxx59
  5. Niranjan Biswal - 80xxxxxx37
  6. Prabuddha Bhattacharyya - 96xxxxxx16
  7. Nikhil - 98xxxxxx80
  8. Amit Solanki - 97xxxxxx59
  9. Shivansh - 88xxxxxx49
  10. Zafar Ahmed - 96xxxxxx80Vivo Y95 Notify Contest (21st - 24th Nov, 2018)

Prize Name: Bluetooth Earphone worth Rs.1,999


1. Ashraf - ashxxxxxxxx6@gmail.com
  2. Arpit Pathak - arpxxxxxxxx4@gmail.com
  3. Akshay Bhujale - aksxxxxxxxxxxx8@gmail.com
  4. Uttam Kumar - kumxxxxxxxxx4@gmail.com
  5. Anudeep - duvxxxxxxxxxxp@gmail.com


   

Contact-us